JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKA GROBLJA“ d.o.o.

VISOKO

 Tel/Fax.  ++387 32 738-556; RJ "Pogrebne usluge" - dežurna služba (24h) 735-001
www.gradskagroblja.ba / e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Mule Hodžića br. 108, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4218019840000, PDV broj: 218019840000
Transakcijski račun broj: 1406021110000319 Sberbank BH dd.

 

 

 

Broj: 100-1243/19

Datum, 10.06.2019. godine

 

 

U skladu sa odredbama iz člana 11. stav (1) tačka f) Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), zaključaka Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko  broj: 100-1098-07/19 od 13.05.2019. godine i broj: 100-1098-08/19 od 13.05.2019. godine i člana 10. stav (4) tačka 7) Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko, Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. Visoko objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1.  Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci za radno mjesto:

 •  vozač pogrebnog vozila u radnoj jedinici "Pogrebne usluge"   jedan izvršilac

 

2.         Opis poslova u skladu sa Klasifikacijom zanimanja u FBiH:

 •  upravljanje motornim vozilima za prevoz robe i drugih materijala na dugim i kratkim relacijama;
 •  upravljanje automobilima, kamionetima i malim kamionima za isporuku robe;
 •  rukovanje transportnim napravama i poljoprivrednim i drugim pokretnim radnim mašinama;
 •  upravljanje, usmjeravanje i vožnja motoriziranih pokretnih mašina i opreme koje se koriste u poljoprivre

 

Sažetak opisa poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih  mjesta:

Poslovi razvrstani prema radnim mjestima se definišu kao skup radnih zadataka koje izvršava jedna osoba, odnosno pod kojim se podrazumijevaju poslovi i radni zadaci koji su svojim sadržajem i   vrstom, organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan radnik, koji  posjeduje odgovarajuće znanje, sposobnosti i vještine:

 • neposredno obavlja sve vrste djelatnosti prevoza teretnim motornim vozilima,
 • neposredno upravlja građevinskim mašinama,
 • neposredno upravlja poljoprivrednom mehanizacijom (traktori, samohodne kosilice i sl.),
 • neposredno se stara o tehničkoj ispravnosti vozila, građevinskih mašina i poljoprivredne mehanizacije,
 • neposredno vrši jednostavnije operacije održavanja tehničke ispravnosti vozila,  građevinskih mašina i poljoprivredne mehanizacije,
 • neposredno vrši pregled i provjeru kompletnosti seta rezervnog alata i pribora,
 • neposredno održava čistoću i higijenu vozila, građevinskih mašina i poljoprivredne mehanizacije, što uključuje i periodičnu upotrebu sredstava za dezinfekciju ili upotrebu tih sredstava po ukazanoj potrebi,
 • po nalogu ovlaštenog policijskog lica neposredno vrši uklanjanje drugih vozila sa specijaliziranim vozilom "pauk".
 • drugi poslovi koji nisu izričito navedeni a u skladu su sa prirodom i vrstom poslova radnog mjesta.

 

3.         Izbor kandidata:

Izbor kandidata vrši Komisija koja podnosi prijedlog upravi preduzeća za zaključenje ugovora o  radu.

 

 4.         Regulisanje međusobnih prava i obaveza:

Međusobna prava i obaveze poslodavca i radnika regulišu se ugovorom o radu.

 

5.         Kriteriji za prijavu:

 Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas moraju ispunjavati sljedeće uslove.

 • da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da nisu osobe mlađe od osamnaest, a starije od šezdeset pet godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 • da imaju završenu saobraćajnu stručnu školu i stečeno zvanje vozača motornih vozila,
 • da imaju najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u zanimanju za koje su se školovali (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i vrsti poslova koje su obavljali),
 • da imaju položen vozački ispit za kategoriju "C".
 •  

6.         Kriteriji za izbor:

Prilikom razmatranja pristiglih prijava kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija iz tačke 3. ovog Javnog oglasa će izvršiti izbor na osnovu primjene sljedećih kriterija:

 1. provjeru ispunjavanja uslova za prijavu na javni oglas,
 2. provođenje praktične provjere stručnih znanja i sposobnosti u pogledu zahtijeva i opisa radnog  mjesta za koje se kandidat prijavio, 

Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. Visoko će, putem Komisije iz tačke 3. ovog Javnog oglasa sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas, na odgovarajući način izvršiti  provjeru ispunjavanja navedenih kriterija.

 

7.         Napomene:

 •  Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u utvrđenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti.
 • Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u utvrđenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

8.         Uputstvo za prijavu na javni oglas:

U prijavi na javni oglas, izuzev prilaganja dokaza o ispunjavanju potrebnih uslova, kandidati treba da dostave kraću biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originalni, a ukoliko se prilažu fotokopije dokumenata, iste  trebaju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko

- Za Komisiju za provođenje javnog oglasa -

Ulica Mule Hodžića broj 108,

71300  V I S O K O

- Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos -

NE OTVARATI

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 Javni oglas će biti objavljen u jednim dnevnim novinama, internet-stranici Općine Visoko, te        internet-stranici JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.

                                                                                            

Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja (19.06.- 03.07.2019.).

 

 

 

 

 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

     "GRADSKA GROBLJA" d.o.o.

               V I S O K O

 

 

  

Kako koristiti

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FBiH

 

  

V  O  D  I  Č

ZA PODNOSIOCE ZAHTJEVA

 

  

Adresa Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko:

Ulica Mule Hodžića broj 108, 71300 Visoko

Lice ovlašteno za informisanje:

Zubanović Arnela, soba broj 3

Tel/Fax: 00387 (32) 735 001, 738-556

 

 

 

www.gradskagroblja.ba

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 * * *

  

Vodič treba da pomogne podnosiocima zahtjeva da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 32/01)(u daljem tekstu: Zakon).

 Svrha mu je da sve zainteresovane uputi kako da što jednostavnije dođu do informacija koje su u posjedu Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Preduzeće).

  

Vodič pruža odgovore na pitanja:

 

 • Koje informacije mogu tražiti ?

 

 • Kako da dobijem traženu informaciju ? 
 • Kako napisati zahtjev ? 
 • Koliko ću čekati odgovor ? 
 • Podnio/podinijela sam zahtjev, šta sad... ? 
 • Može li i usmeni odgovor ? 
 • Nisam zadovoljan/zadovoljna, kome se žaliti ? 
 • Besplatno ili ne ? 
 • Šta vas mogu pitati ?

 

Za pitanje više, na raspolaganju Vam je Zubanović Arnela kao lice ovlašteno za informisanje.

  

                                                                                                                                                                                          Karavdić Kenan, direktor

  

Visoko, novembar 2018. godine

 

 

  * * *

 

KOJE INFORMACIJE MOGU TRAŽITI ? 

 

Možete tražiti svaku informaciju koja je u posjedu Preduzeća, osim onih koje, prema Zakonu, mogu biti izuzete od saopštavanja.

 

Odgovor može biti uskraćen, u cijelosti ili djelimično, ukoliko se Vaše pitanje odnosi na:

 

 • djelokrug javnog organa, a tiče se interesa odbrane i sigurnosti, zaštite javne sigurnosti, sprečavanja i otkrivanja kriminala i zaštite postupka donošenja odluka u javnom organu (što ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije), ali samo kada Preduzeće utvrdi da se saopštavanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve (član 6. Zakona).
 • povjerljive komercijalne informacije, kada je Preduzeće dužno da, bez odlaganja, obavijesti treću stranu o pojedinostima zahtjeva.
  Ukoliko treća strana, u roku od 15 dana, ne obavijesti Preduzeće da je informacija povjerljiva i obrazloži zbog čega bi njenim saopštavanjem mogla  nastupiti šteta, ona će biti objavljena (član 7. Zakona).
 •  privatnost - Preduzeće će odbiti saopštavanje informacije ako osnovano utvrdi da ona uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće lica (član 8. Zakona).

 

  

KAKO DA DOBIJEM TRAŽENU INFORMACIJU ?

 

Prvi korak u traženju informacije je podnošenje  pisanog zahtjeva (lično, poštom, faxom ili e-mailom) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

  

Zahtjev treba da sadrži: 

 • ime, prezime i adresu lica koje podnosi zahtjev; 
 • naziv organa kojem se obraća, s naznakom da se zahtjev upućuje licu ovlaštenom za informisanje; 
 • što šire obrazloženje informacije koja Vas interesuje; 
 • potreban broj kopija tražene informacije.

 

  

KAKO NAPISATI ZAHTJEV ?

  


Ime i prezime podnosioca zahtjeva,

adresa i telefon podnosioca zahtjeva

  

                                                                                                                          Javno komunalno preduzeće

                                                                                                                          "Gradska groblja" d.o.o. Visoko

                                                                                                                          71300 Visoko, Ul. Mule Hodžića 108, 

                                                                                                                          n/r Zubanović Arnela

                                                                                                                          Fax: 00387 (32) 735-001, 738-556

  

Predmet:          Zahtjev za pristup informaciji

 

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, tražim pristup sljedećim informacijama:

 

(Navesti precizno koje se informacije traže i opisati ih sa što je moguće više detalja)

 

Molim Vas da mi traženu informaciju dostavite u _____________ kopija, ukoliko su besplatne ili troškovi njihovog umnožavanja ne prelaze__________ KM, koliko sam spreman platiti.

U slučaju da kopiranje iziskuje veće troškove, molim da me o tome obavijestite prije nego moj zahtjev uzmete u razmatranje.

Molim da mi odgovor dostavite u skladu sa Zakonom.

 

                                                                                                                                 (Potpis podnosioca zahtjeva)

 

 


 

 

KOLIKO ĆU ČEKATI ODGOVOR ?

 

Obaveza je Preduzeća da razmotri da li je primljeni pisani zahtjev kompletan (što znači: sadrži li ime i adresu podnosioca zahtjeva i da li su podrobno obrazložene informacije koje se traže). 

Ukoliko se ustanovi da zahtjev nije kompletan, obavijestit ćemo Vas najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, pod uslovom da ste naveli svoju adresu. 

U slučaju da ste tražili pristup informaciji za koju Preduzeće nije nadležno, Vaš zahtjev ćemo proslijediti nadležnom javnom organu najkasnije osam dana od njegovog prijema, o čemu ćete, također, biti pisano obaviješteni. 

Kada se u zahtjevu traži pristup informaciji koja, prema Zakonu, može biti izuzeta od saopštavanja, cijenit će se da li je njeno objavljivanje (u cijelosti ili djelimično) u javnom interesu. 

O tome ćemo Vas izvijestiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovaj rok može biti duži u slučajevima: 

 • kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive komercijalne interese,
 • kada je Preduzeće dužno obavijestiti treću stranu da će, zbog postojanja javnog interesa, ipak saopštiti informaciju koja je Zakonom utvrđena kao izuzetak od saopštavanja.

 

 

PODNIO/PODNIJELA SAM ZAHTJEV, ŠTO SAD ?

 

Kada Preduzeće odobri pristup informaciji, rješenjem će Vas, u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, obavijestiti da traženu informaciju možete dobiti u prostorijama Preduzeća ili će Vam, ako nema više od deset strana, biti pisano dostavljena. 

Ukoliko informacija prelazi deset strana, dužni ste platiti nadoknadu za umnožavanje, o čemu ćemo Vas prethodno obavijestiti. 

Kad Preduzeće odbije pristup traženoj informaciji (u cijelosti ili djelimično), obavijestit će Vas o tome rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Preduzeće je dužno da u rješenju navede razloge za odbijanje i uputi Vas kome se možete žaliti. 

U slučaju da smatrate da Vam informacija nije neophodna u pisanom obliku, odnosno da Vas zadovoljava usmeno objašnjenje (uvid u određene podatke, odnosno informacije), možete se obratiti licu ovlaštenom za informisanje da Vam kaže kada i gdje to možete učiniti.

 

Preduzeće je, prema Zakonu, dužno da u rješenju kojim odbija pristup informaciji (u cijelosti ili djelimično), navede:

 • pouku o pravu na žalbu, 
 • naziv i adresu organa kojem se žalba podnosi, 
 • rok za podnošenje žalbe, 
 • uputu da se možete obratiti ombudsmenu i kako ćete to učiniti.

 

Besplatno je prvih deset stranica pisanog teksta tražene informacije. Ako želite više primjeraka, svaka naredna stranica se plaća po 0,50 KM (troškovi umnožavanja). 

Ukoliko želite CD za elektronsku dokumentaciju, on košta 5 KM. 

Možete nas pitati za sve informacije navedene u Indeks registru. Indeks registar možete dobiti od lica ovlaštenog za informisanje u prostorijama Preduzeća.

 

Kod nastupanja smrtnog slučaja odmah telefonski kontaktirajte pogrebnu službu, koja će Vam dati detaljna uputstva za Vaše dalje postupanje.

U tu svrhu su Vam, 24 sata dnevno, na raspolaganju naš telefon: ++387 (063) 89 78 12