{pdf=images/pdf/Odluka_o_ponistenju_jo.pdf|100%|600|native}

{pdf=images/pdf/Javni_oglas.pdf|100%|600|native}

 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„GRADSKA GROBLJA“ d.o.o.

VISOKO

 Tel/Fax.  ++387 32 738-556; RJ "Pogrebne usluge" - dežurna služba (24h) 735-001
www.gradskagroblja.ba / e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: Mule Hodžića br. 108, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4218019840000, PDV broj: 218019840000
Transakcijski račun broj: 1406021110000319 Sberbank BH dd.

 

 

 

Broj: 100-1243/19

Datum, 10.06.2019. godine

 

 

U skladu sa odredbama iz člana 11. stav (1) tačka f) Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), zaključaka Nadzornog odbora JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko  broj: 100-1098-07/19 od 13.05.2019. godine i broj: 100-1098-08/19 od 13.05.2019. godine i člana 10. stav (4) tačka 7) Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska groblja" d.o.o. Visoko, Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. Visoko objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1.  Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci za radno mjesto:

 •  vozač pogrebnog vozila u radnoj jedinici "Pogrebne usluge"   jedan izvršilac

 

2.         Opis poslova u skladu sa Klasifikacijom zanimanja u FBiH:

 •  upravljanje motornim vozilima za prevoz robe i drugih materijala na dugim i kratkim relacijama;
 •  upravljanje automobilima, kamionetima i malim kamionima za isporuku robe;
 •  rukovanje transportnim napravama i poljoprivrednim i drugim pokretnim radnim mašinama;
 •  upravljanje, usmjeravanje i vožnja motoriziranih pokretnih mašina i opreme koje se koriste u poljoprivre

 

Sažetak opisa poslova u skladu sa Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih  mjesta:

Poslovi razvrstani prema radnim mjestima se definišu kao skup radnih zadataka koje izvršava jedna osoba, odnosno pod kojim se podrazumijevaju poslovi i radni zadaci koji su svojim sadržajem i   vrstom, organizacijski i tehnološki toliko srodni i međusobno povezani da ih obavlja jedan radnik, koji  posjeduje odgovarajuće znanje, sposobnosti i vještine:

 • neposredno obavlja sve vrste djelatnosti prevoza teretnim motornim vozilima,
 • neposredno upravlja građevinskim mašinama,
 • neposredno upravlja poljoprivrednom mehanizacijom (traktori, samohodne kosilice i sl.),
 • neposredno se stara o tehničkoj ispravnosti vozila, građevinskih mašina i poljoprivredne mehanizacije,
 • neposredno vrši jednostavnije operacije održavanja tehničke ispravnosti vozila,  građevinskih mašina i poljoprivredne mehanizacije,
 • neposredno vrši pregled i provjeru kompletnosti seta rezervnog alata i pribora,
 • neposredno održava čistoću i higijenu vozila, građevinskih mašina i poljoprivredne mehanizacije, što uključuje i periodičnu upotrebu sredstava za dezinfekciju ili upotrebu tih sredstava po ukazanoj potrebi,
 • po nalogu ovlaštenog policijskog lica neposredno vrši uklanjanje drugih vozila sa specijaliziranim vozilom "pauk".
 • drugi poslovi koji nisu izričito navedeni a u skladu su sa prirodom i vrstom poslova radnog mjesta.

 

3.         Izbor kandidata:

Izbor kandidata vrši Komisija koja podnosi prijedlog upravi preduzeća za zaključenje ugovora o  radu.

 

 4.         Regulisanje međusobnih prava i obaveza:

Međusobna prava i obaveze poslodavca i radnika regulišu se ugovorom o radu.

 

5.         Kriteriji za prijavu:

 Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas moraju ispunjavati sljedeće uslove.

 • da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da nisu osobe mlađe od osamnaest, a starije od šezdeset pet godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 • da imaju završenu saobraćajnu stručnu školu i stečeno zvanje vozača motornih vozila,
 • da imaju najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u zanimanju za koje su se školovali (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i vrsti poslova koje su obavljali),
 • da imaju položen vozački ispit za kategoriju "C".
 •  

6.         Kriteriji za izbor:

Prilikom razmatranja pristiglih prijava kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, Komisija iz tačke 3. ovog Javnog oglasa će izvršiti izbor na osnovu primjene sljedećih kriterija:

 1. provjeru ispunjavanja uslova za prijavu na javni oglas,
 2. provođenje praktične provjere stručnih znanja i sposobnosti u pogledu zahtijeva i opisa radnog  mjesta za koje se kandidat prijavio, 

Javno komunalno preduzeće "Gradska groblja" d.o.o. Visoko će, putem Komisije iz tačke 3. ovog Javnog oglasa sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas, na odgovarajući način izvršiti  provjeru ispunjavanja navedenih kriterija.

 

7.         Napomene:

 •  Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u utvrđenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz zdravstvenog stanja i psihofizičke sposobnosti.
 • Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u utvrđenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

8.         Uputstvo za prijavu na javni oglas:

U prijavi na javni oglas, izuzev prilaganja dokaza o ispunjavanju potrebnih uslova, kandidati treba da dostave kraću biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originalni, a ukoliko se prilažu fotokopije dokumenata, iste  trebaju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko

- Za Komisiju za provođenje javnog oglasa -

Ulica Mule Hodžića broj 108,

71300  V I S O K O

- Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos -

NE OTVARATI

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 Javni oglas će biti objavljen u jednim dnevnim novinama, internet-stranici Općine Visoko, te        internet-stranici JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.

                                                                                            

Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja (19.06.- 03.07.2019.).